Algemene voorwaarden

Art. 1: Nederlands recht
Op onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
Als u met ons een verbintenis aangaat, betekent dit tegelijkertijd dat u onze voorwaarden aanvaardt. Eventuele wijzigingen hierin geschieden op schriftelijke basis.
INNOBIKES Assen is ingeschreven bij de KvK onder nummer 04009517 te Assen. Het BTW nummer is: 99999999

Art. 2: Overeenkomsten
Wij behouden ons het recht voor om prijzen en teksten te wijzigen. Derhalve zijn onze aanbiedingen en teksten vrijblijvend te noemen.
Hoewel het in de praktijk niet zal voorkomen, behoudt INNOBIKES Assen zich het recht voor een bepaalde order te weigeren. Van een overeenkomst is dus pas sprake als wij de order hebben geaccepteerd (lees: bevestigd).

Art. 3: Product
De door u bestelde producten worden door INNOBIKES rijklaar* afgeleverd.
Wijzigingen in prijs en specificaties door de fabrikant/importeur doorgevoerd, alsmede kleine kleurafwijkingen voorbehouden.
*Een uitzondering hierop vormen kinderfietsen tot 26 inch. Het kan per merk verschillen hoeveel u in elkaar moet zetten. Deze fietsen zijn voor 85% gemonteerd en het overige dient u zelf te doen. Dit zijn echter eenvoudige handelingen.
*Geleverde kinderzitjes of transportrek dient u zelf te monteren.

Art. 4: Prijzen en betalingen
Alle door ons vermelde prijzen zijn incl. BTW.
Betaling kan vooraf of tijdens aflevering geschieden. Vooraf betalen kan door middel van bank/giro. Betaalt u tijdens aflevering bij u thuis (rembours), dan dient de betaling contant te geschieden.
Let op, de prijzen in de showroom wijken af van de aanbiedingen op onze website.

Art. 5: Levering
Indien u het product op een door u opgegeven adres afgeleverd wilt hebben, zullen wij het product bij u (laten) bezorgen.
Het product en/of accessoire(s) kunnen ook door de koper op de afhaallocatie, in casu Oude Molenstraat 46, 9401 DD Assen, worden opgehaald. Hiermee vervallen uiteraard de verzendkosten.

Art. 6: Voorbehoud van eigendomsrecht
Het eigendomsrecht gaat pas dan over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan INNOBIKES Assen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering over.

Art. 7: Garantie, Aansprakelijkheid en reclames
INNOBIKES Assen hanteert de garantiebepalingen zoals die door de fabriek zijn opgesteld. Garantiegevallen worden uitsluitend uitgevoerd in onze winkel/werkplaats op ons adres Molenstraat 46, 9401 DD Assen. Op dit adres kunt u tevens terecht voor alle andere reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan uw product (tweewieler). De openingstijden van de winkel/werkplaats zijn elders in deze website vermeld.
Reclames binnen 7 werkdagen op producten die zelf worden afgehaald en geen uniek karakter dragen. Producten met een uniek karakter zijn producten die wij niet op voorraad voeren en apart door ons zijn besteld.

Art. 8: Wet kopen op afstand
Uiteraard onderschrijft INNOBIKES Assen de wet kopen op afstand.
In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via internet recht op een ‘afkoelingsperiode’ van 7 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag het product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden mits in onbeschadigde verpakking, waarbij de klant zelf de portokosten  voor het terugsturen dient te betalen. Wordt een bestelling onder rembours aan de deur reeds geweigerd, dan worden te allen tijde alle door ons gemaakte (verzend)kosten in rekening gebracht.
INNOBIKES Assen hanteert een maximum levertermijn van 30 dagen. Bij overschrijding hiervan stelt INNOBIKES Assen de klant per e-mail of telefonisch op de hoogte. De klant kan vervolgens kiezen voor 2 opties. Ofwel de klant gaat akkoord met de overschrijding van de maximum levertermijn van 30 dagen, ofwel de klant kan de koop onmiddellijk ongedaan maken.
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de klant.
De verzendkosten zullen worden afgerekend tegen het dan geldende tarief. Dit tarief is op de website van INNOBIKES Assen vermeld en wordt tevens tijdens het orderproces vermeld.
Het product kan ook door de koper zelf worden afgehaald. Verzendkosten zijn dan niet van toepassing.

Art. 9: Uitsluitingen
In geval er sprake is van onmacht (niet-toerekenbare mogelijkheden om een verplichting na te komen), behoudt INNOBIKES Assen zich het recht voor om naar eer en geweten te handelen.
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft INNOBIKES Assen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat INNOBIKES Assen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan INNOBIKES Assen kan worden toegerekend, omdat dit niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Kosten in verband van herroeping
Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal INNOBIKES Assen dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen.

Art. 10: Bijzondere bepalingen
Maten, specificaties en afbeeldingen en prijzen op de website gelden onder voorbehoud van vergissingen en/of plaatsingsfouten. Hieraan kunnen geen enkele rechten ontleend worden en kan INNOBIKES Assen de order annuleren.
Voor producten die opgehaald zijn in onze winkel en weer terug gebracht worden door de klant kan INNOBIKES Assen  alleen tegoedbonnen geven of omruilen. Dit omdat de klant vooraf het product heeft kunnen bekijken en zowel de framehoogte goed heeft kunnen bepalen.